پروژۀ پایان نامه کارشناسی طراحی صنعتی

گروه هدف:

شهروندانی که نیاز به وسیله نقلیه شخصی برای رفت و آمد به محل کار خود دارند

سال انجام پروژه:

1398

مدیر پروژه:

صیاد ثابت